BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegítse az érintettek jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást elérhetővé kell tenni a társaság székhelyén és valamennyi telephelyén, fióktelepén, holnapján, továbbá az érintett személy részére kérésére a rendelkezésére kell bocsátani.

 1. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, a Leier Fit-Well Club üzemeltetője, egyben az Adatkezelő:

Név: Leier Fitness Club Kft.,

A Társaság székhelye: 9024 Győr, Baross G. út 42.

A Leier Fit-Well Club címe: 9024 Győr, Szauter Ferenc út 9.

Cégjegyzékszám: 08-09-033414

E-mail cím: info@leierfitwell.hu

Telefonszám: +36 96/204-212

(a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő)

 1. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK, ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, KÖZÖS ADATKEZELÉS

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 1. Adatfeldolgozók

Ezen adatfeldolgozók Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – végzik az adatkezelést. Az adatkezelők kötelesek biztosítani az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket.

Tárhely szolgáltató

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

E-mail címe: info@leier.hu

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

Kamerarendszer üzemeltetése

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

IT rendszer üzemeltetője

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

Club Management szoftver támogatás

Név: SportMate Club Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 9081 Győrújbarát, Veres Péter 22/C. a.

Cégjegyzékszám: 08-09-029995

Adószám: 13014711-2-08

Bérszámfejtés

Név: Leier Hungária Kft.

Cím: 9024 Győr, Baross G. út 42.

Cégjegyzékszám: 08-09-004486

Adószám: 11138075-2-08

Kontrolling szolgáltatás

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

Jogi szolgáltatás

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

A Leier Fit-Well Club által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a vendégek edzettségi szintjének állapotfelmérése, egyéni étrend, edzésterv készítése:

személyi edzők, személyükről a www.leierfitwell.hu honlapon a személyi edzés menüpont alatt tájékozódhat

 1. Adattovábbítás
 2. Adattovábbítás az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 3. A Társaság meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése, jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében továbbíthatja. Ilyen esetek például:

– szerződött személyi edzők, táplálkozási tanácsadók részére a vendég számára edzésterv, étrend készítése céljából

– adatok továbbítása könyvelési, kontrolling, vagy vállalatirányítási célból cégcsoporton belül,

– hatóság, bíróság részére jogi eljárás lefolytatásához,

– adóhatóság részére történő adattovábbítás (pl. számlafeltöltési kötelezettség)

– követelésérvényesítéshez szükséges adatok átadása a jogi képviselő részére

– munkahelyi baleset kivizsgálása esetén az ehhez szükséges adatok átadása a munkavédelmi megbízott és törvényi előírás esetén az üzemorvos számára.

 1. Adattovábbítás esetén – a jogszabályi kötelezettségen alapuló adattovábbítás kivételével – a Társaság kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a Rendelet követelményeinek megfelel.
 2. EU-n kívüli harmadik országban, továbbá nemzetközi szervezet keretein belül adatkezelés folytató adatkezelő, vagy adatfeldolgozó részére (a továbbiakban mint nemzetközi adattovábbítás) személyes adat akkor továbbítható, ha

– a nemzetközi adattovábbításhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

– a nemzetközi adattovábbítás az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges, és annak során az Info tv. 5. § -ában az adatkezelésre előírt követelmények teljesülnek, és a továbbított személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, vagy

– az Info tv. 11. § -ban meghatározott kivételes esetben (pl. valamely EGT-állam vagy harmadik ország közbiztonságát közvetlenül és súlyosan fenyegető veszély elhárítása érdekében).5. Ha olyan harmadik országba történik az adattovábbítás, amely a személyes adatok megfelelő szintű védelmét a Rendelet V. fejezete szerint teljesíteni nem tudja, akkor az adattovábbítás csak a Rendelet 49. cikk alapján történhet.

 1. Közös adatkezelés

Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek. Az érintett mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az e rendelet szerinti jogait.

Kamera rendszer üzemeltetése:

Név: Patent Távfelügyelet Kft.

Cím: 9024 Győr, Mécs László utca 7.

Cégjegyzékszám: 08 09 028806

Adószám: 14996474-2-08

Név: Leier Monolit Kft.

Cím: 9024 Győr Baross Gábor út 42.

Cégjegyzékszám: 08 09 002610

Adószám: 10727256-2-08

III. FEJEZET

A TÁRSASÁG ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK

III.A. A www.leierfitwell.hu honlap látogatóit, valamint a Társaság Leier Fit-Well Club social media felületeinek látogatóit érintő adatkezelések

1.§ Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján, tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 1. a) A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat (kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek) csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
 2. b) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 3. c) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 4. d) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót az adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

2.§ Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook, Instagram és egyéb social media oldalán

 1. a) A Társaság szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook és Instagram, illetve egyéb social media oldalakat tart fenn.
 2. b) A Társaság social media felületein feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
 3. c) A Társaság social media felületein a látogatók, felhasználók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 4. d) A látogatókra a Facebook, Instagram, illetve az adott social media felület Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
 5. e) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 6. f) A Társaság nem felel a látogatók, felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
 7. g) A Társaság által a közösségi oldalakon történő személyes adatok publikálása az érintett hozzájárulásán és/vagy szerződéses jogviszonyon alapszik.

3.§ Hírlevél szolgáltatással összefüggő adatkezelés

 1. a) Az érintett a Társaság honlapjain a hírlevélre történő feliratkozása során, illetve személyesen, papír alapon (pl. rendezvények alkalmával) az adatkezelési tájékoztató elfogadását követően adhatja meg hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez.
 2. b) Az online feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni, papír alapú regisztráció esetén az Adatkezelési tájékoztatót az érintett kérelmére rendelkezésre kell bocsátani.
 3. c) A hírlevélről az érintett a hírlevél, illetve honlap „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az adatkezelő a leiratkozó minden adatát haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli a hírlevél adatbázisból.
 4. d) A kezelhető személyes adatok köre: a feliratkozó neve, e-mail címe.
 5. e) A személyes adatok kezelésének célja: hírlevél küldése a Társaság és a Leier Cégcsoport szolgáltatásai, akciói, aktuális ajánlatai, a Leier Cégcsoport legfontosabb hírei tárgyában, valamint a Társaság által forgalmazott márkákkal kapcsolatban.
 6. f) Az adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja, az érintett hozzájárulása.
 7. g) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság, illetve a Leier Cégcsoport ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatói.
 8. h) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig/leiratkozásáig).

A papír alapon tett nyilatkozatokat a Társaság marketing osztálya őrzi zárt szekrényben, a hozzájárulás visszavonásáig.

4.§ Nyereményjáték szervezéssel összefüggő adatkezelés

 1. a) A Társaság által szervezett nyereményjátékok során felmerülő személyes adatok kezelésének részletes szabályait a Társaság a nyereményjáték meghirdetésével egyidejűleg, az egyedi nyereményjáték szabályzatban rögzíti.
 2. b) A személyes adatok köre: az érintett neve, elérhetőségi adatai. A nyertesek adatait a Társaság az SZJA tv. 76. § alapján mint kifizetőhely kezeli.
 3. c) A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a.) szerint az érintett hozzájárulása, a nyertesek vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) c.) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése (Szja-tv.).
 4. d) A személyes adatok címzettjeinek köre: a nyereményjáték rendezésében és lebonyolításában, könyvelési feladatok ellátásában résztvevő munkavállalók, a nyeremények postázásához igénybe vett futárszolgálat, szolgáltató.
 5. e) A személyes adatok tárolásának helye, ideje: az egyedi nyereményjáték szabályzat szerint, a.) nem nyertes résztvevő estén: legfeljebb a nyereményjáték lezártát követő 1 évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, b.) nyertesek esetén az Szja tv. által előírt 5 évig és a számviteli törvény szerinti 8 évig a Társaság hálózatán, papír alapon zárt szekrényben a Társaság marketing, ill. könyvelési osztályán.

5.§ Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

A Társasághoz beérkezett ajánlatkérések (pl. terembérlés, bérletvásárlás) során felmerülő személyes adatok kezelése.

 1. a) A személyes adatok köre: az ajánlatkérő neve, adószáma, telefonszáma, e-mail címe, az ajánlatkérésben (üzenet szövegében) az érintett által esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.
 2. b) A személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) b) szerinti a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges.
 3. c) A személyes adatok címzettjei: a Társaság értékesítő munkatársai, a Társaság ügyvezetői.
 4. d) A személyes adatok tárolásának ideje, helye: az ajánlatkérés gazdasági évének lezárásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig, a Társaság hálózatán, papír alapon, zárt szekrényben.

III.B. A Leier Fit-Well Club vendégeit, szolgáltatást igénybe vevő személyeket érintő adatkezelések

6.§ Kamerarendszer által rögzített felvételekkel kapcsolatos adatkezelés

A Társaság a székhelyén, telephelyein elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé. Az elektronikus megfigyelésre vonatkozó szabályokat a Társaság külön szabályzatban állapítja meg.

 1. a) adatkezelés célja: a személyek életének, testi épségének, egészségének védelme; munkavédelem, munkabiztonság, vagyonvédelem, vagyonbiztonság; alapanyagok, árukészletek, gépek, gépjárművek, egyéb eszközök, anyagi javak biztonságos tárolása, megóvása; minőségbiztosítás, szakmai szabályok, előírások betartásának felügyelete; munkabiztonság; munkavállalók ellenőrzése a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében, munka- és balesetvédelmi előírások betartásának ellenőrzése; az iratokban, a gépeken, számítógépeken, digitális eszközökön tárolt adatok, üzleti titkok védelme; rendkívüli események megelőzése, feltárása, kivizsgálása; panaszkezelés, a szerződésszerű teljesítés bizonyítása.
 2. b) kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető egyéb adatok.
 3. c) adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
 4. d) adattárolás határideje: a felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 30 nap elteltével törlésre kerül. Amennyiben érintett, vagy más jogosult a felvétel zárolását, az adatkezelés korlátozását kéri, de felhasználásra a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül nem kerül sor, úgy a felvétel a kérelem benyújtásától számított 30 nap elteltével törlésre kerül, kivéve, ha a zárolásra okot adó körülmény továbbra is fennáll. Haladéktalanul törölni kell a zárolt felvételt, ha a zárolás célja megszűnt.
 5. e) az adatkezelés helye: a Leier Cégcsoport védett szerverein, Patent Távfelügyeleti Kft. védett informatikai rendszerében.
 6. f) a kamerarendszer üzemeltetője közös adatkezelés keretében: Leier Monolit Kft., 9024 Győr, Baross G. út 42. info@leier.hu, tel.: 96/512-550., és Patent Távfelügyelet Kft., 9024 Győr, Mécs László utca 7., info@patentcsoport.hu, +36/30/50 60 111.
 7. g) Az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételek törlésének módja és határideje, a kameraképek felhasználása: Annak érdekében, hogy a kamerarendszer általi adatkezelés minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, a felvételbe betekintési joggal csak a Cégcsoport által kijelölt, felelős személyek rendelkeznek.

A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított legfeljebb 30 nap elteltével törlésre kerül. Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják, vagy az érintett az adatok zárolását, az adatkezelés korlátozását kéri, vagy ha az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, vagy személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott tárolási idején (legfeljebb 30 nap) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül a Cégcsoport által a kamerarendszer felügyeletére kijelölt személy dönt és gondoskodik a felvétel megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nem kerül sor a bírósági, hatósági megkeresésre, a felvétel törlésre kerül, kivéve, ha az érintett jogos érdekének valószínűsítése mellett a felvétel további zárolását kéri. A felvételek zárolásáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az érintettnek joga van a róla készült felvételről másolatot kérni. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A kamerás megfigyeléssel összefüggésben adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

 1. § Vendégek regisztrációjával és nyilvántartásával megvalósuló, a napijegyek és bérletek felhasználásához kapcsolódó adatkezelés

a.) Az adatkezelés leírása: az első alkalommal a Leier Fit-Well Club szolgáltatásait igénybe vevő személyek egy papír alapú regisztrációs adatlapot töltenek ki. Az adatlap részletes tájékoztatást tartalmaz az érintettre vonatkozó adatkezelésről és az érintett jogairól. Az érintett az adatlap aláírásával elfogadja a Leier Fit-Well Club házirendjét, adatkezelési tájékoztatóját. A regisztráció előtt az érintettnek lehetősége van a nevezett dokumentumok tartalmát megismerni a Társaság honlapján, illetve a Fit-Well Club recepcióján. Az érintett felmerülő kérdéseire mind szóban, a Club recepcióján, mind pedig írásban a Fit-Well Club e-mail címén (info@leierfitwell.hu), vagy postai úton (Leier Fitness Club Kft., 9024 Győr, Baross G. út 42.) tájékoztatást kaphat.

A regisztrációt követően a vendégről fényképfelvételt készítenek a recepción, illetve belépőkártyát állítanak ki részére. A bérletet vásárló vendégek belépőkártyájára annak kiállítása során rögzítésre kerül a vendég ujjlenyomata alapján generált egyedi, vissza nem fejthető kód. A belépőkártya a beléptetésre szolgál, illetve erre kerül feltöltésre a vendég által megvásárolt napijegy, illetve bérlet. A vendégnek továbbá lehetősége van a belépőkártyájára pénz befizetésével a Fit-Well Club szolgáltatásaira felhasználható egyenleget feltölteni.

A Leier Fit-Well Club szolgáltatásai személy-és vagyonvédelmi okból nem vehetők igénybe a vendégről készült fényképfelvétel, valamint bérlettel rendelkező vendég ujjlenyomata alapján generált egyedi, vissza nem fejthető kód hiányában. Az arcképmás, illetve a következő pontban részletezettek szerint az ujjlenyomatból generált kód arra szolgál, hogy a vendég belépőkártyájával (bérletével) való jogosulatlan hozzáférést, a szolgáltatások jogosulatlan igénybevételét, visszaéléseket megakadályozza.b.) Az érintettek köre: a Leier Fit-Well Clubban napijegyet, bérletet vásárló vendégek.

c.) A kezelt személyes adatok köre: név, születési név, anyja neve, lakcím, adószám, levelezési cím, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, a bérletre feltöltött egyenleg, arckép, bérletet váltó vendégek esetén ujjlenyomat alapján generált, vissza nem fejthető, egyedi kód, mely csak a vendég tulajdonában levő belépő kártyán tárolódik, azaz az ujjlenyomat vonatkozásában a Társaság adatkezelést nem végez. Az ujjlenyomat alapján generált kódra vonatkozó részletes információkat a tájékoztató következő pontja tartalmazza.

d.) A személyes adatok kezelésének célja: a vendég regisztrációja, a Leier Fit-Well Club szolgáltatásainak igénybe vétele, a szolgáltatásból fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges belépőkártya kiállítása.

e.) Az adatkezelés jogalapja: név, lakcím, adószám, egyenlegfeltöltés esetében: számla kiállítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c),név, arckép: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b),

levelezési cím, e-mail cím és telefonszám esetében: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a),

születési név, születés helye, ideje, anyja neve esetében: a Társaság érdekmérlegelési teszttel alátámasztott jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f). Követelés érvényesítés esetén a Végrehajtási törvény 11. § alapján a végrehajtást kérő közölni köteles az adós nevét, és legalább a születési helyét, idejét, anyja nevét.

 1. § A fitneszterem beléptetőrendszerének működtetése kapcsán megvalósított adatkezelés
 2. a) A beléptetőrendszer működésének leírása: a vendégregisztrációval egyidőben a vendég részére belépőkártya kerül kiállításra. A bérletet vásárló személy ujjlenyomatát a beléptető rendszer ujjlenyomat olvasója beolvassa és a vendég ujjlenyomata alapján annak rögzítése nélkül azonnal egy vissza nem fejthető kódot képez a rendszer, mely kizárólag a vendég tulajdonába bocsátott belépőkártyán kerül eltárolásra. A Társaság az ujjlenyomatot nem rögzíti és tárolja, a kártyán tárolt kódból az ujjlenyomatot sem a vendég, sem az üzemeltető, sem a szoftver fejlesztője nem tudja reprodukálni. A kártya elvesztése esetén illetéktelen személy nem tud visszaélni a kártyával, mert a kártyán levő számsor egyedi. A kártyahasználathoz kapcsolódó információkat (be- és kilépés időpontja) a Társaság az erre szolgáló Club Management szoftverrel végzi.
 3. b) A kezelt adatok köre: az ujjlenyomatból generált, nem visszafejthető számsor, mely kizárólag a vendég birtokában levő belépőkártyán tárolódik, a vendég neve, fényképe, be-és kilépés időpontja, van-e érvényes bérlete
 4. c) A személyes adatok kezelésének célja: Annak biztosítása, hogy a fitneszterem területére a munkavállalókon kívül kizárólag egyéni belépőkártyával rendelkező vendégek léphessenek be, személy-és vagyonvédelmi okból, továbbá a bérletekkel történő visszaélések megakadályozása céljából. Továbbá a gyors, hatékony és kényelmes beléptetés biztosítása.
 5. d) Az adatkezelés jogalapja: A beléptetőrendszerhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. A Társaság az érdekmérlegelés tesztjét elvégzete.
 6. e) Az adatkezelés címzettje: a recepció munkatársai, a Társaság felelős vezetői.
 7. f) A személyes adatok tárolásának időtartama: A belépőkártya használatához kapcsolódó adatokat a Társaság a bérlet lejártát követő év december 31. napjáig törli, kivéve azon adatokat, amelyek számlázás alapjául szolgálnak. A számlázási adatokat, számvitelei bizonylatokat a Társaság a számviteli törvény előírásaival összhangban őrzi meg.
 8. g) Érintetti jogok: Az adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható érintetti jogokról jelen tájékoztató IV. és V. fejezete tartalmaz részletes információkat.
 1. § Adatkezelés a vendégek által az edzési és táplálkozási szokásokról, edzettségi állapotról nyújtott adatszolgáltatás alapján

a.) Az adatkezelés leírása: egyes, a fitness club által nyújtott szolgáltatások igénybevétele esetén indokolt lehet a vendég edzettségi állapotának, edzési és táplálkozási szokásainak, motivációjának, a szolgáltatás igénybevétele által elérendő céljainak felmérése. Ebben az esetben az érintett a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a különleges adat kezelését magában foglaló igényéről tájékoztatja az adatkezelőt, illetve kifejezetten a saját egészségügyi állapotára szabott, egyedi szolgáltatást rendel meg (pl. személyre szóló edzésterv, személyre szóló táplálkozási tanácsadás, étrend), ezért az érintett hozzájárulása alapján különleges személyes adat is kezelhető, az adattakarékosság és célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével.

b.) Az érintettek köre: a fitness club szolgáltatásait igénybe vevő vendégek (természetes személyek).

c.) Az adatkezelés célja: a szolgáltatás színvonalának javítása, valamint a vendég testi épségének és egészségének védelme.

d.) Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) szerinti, az érintett tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

e.) A kezelt személyes adatok köre: vendég neve, edzettségi adatai, táplálkozási és edzési szokásai, a szolgáltatás igénybevétele szempontjából fontos egyéb (pl. egészségügyi) adatok.

f.) A személyes adatok forrása: az adatokat közvetlenül az érintettől gyűjtik, az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szolgáltatás igénybevételére nincs, vagy csak korlátozottan van lehetőség.

f.) Az adatkezelés címzettje: a vendég részére szakmai szolgáltatást nyújtó szakember (edző, dietetikus, táplálkozási tanácsadó).

g.) Adattovábbítás: a vendég részére szakmai szolgáltatást nyújtó szakember (edző, dietetikus, táplálkozási tanácsadó) részére történhet.

h.) A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig (polgári jog elévülés).

i.) Automatizált döntéshozatal: nem történik.

j.) Érintetti jogok: Az adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható érintetti jogokról a jelen tájékoztató IV. és V. fejezete tartalmaz részletes információkat.

 1. § A Társaság által szervezett rendezvények során megvalósuló adatkezelés
 2. a) Személyes adatok kezelésének célja: A Társaság által rendezett összejöveteleken készített fényképek készítése, felhasználása és a résztvevők adatainak kezelése.

b.) A személyes adatok köre: az érintett neve, képmása (rendezvény jellegéből adódóan szükséges egyéb adat (pl. ételallergia).

c.) Személyes adatok kezelésének jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása, illetve 16. életévét be nem töltött érintett esetében a Rendelet 8. cikk (1) szerinti szülői felügyeletet ellátó személy hozzájárulása.

d.) Személyes adatok kezelésének ideje: a rendezvény lebonyolításának végéig, illetve a felhasznált fényképek esetén a hozzájárulás visszavonásáig.

e.) Személyes adatok címzettjei: a rendezvény lebonyolításával megbízott Munkavállalók, a rendezvény szervezői (adatfeldolgozók).

f.) Személyes adatok tárolásának helye: fényképek esetén a Társaság szerverén jogosultsággal védett állományban.

III.C. Harmadik személyeket érintő, munkaügyi adatkezelések

 1. § Felvételre jelentkező, állásra pályázók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
 2. a) Az érintettek köre: a Társasághoz önéletrajzot, álláspályázatra jelentkezést benyújtó személyek
 3. b) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok (vezetői engedély, nyelvvizsga, OKJ-s képzés dokumentumának száma), fényképe (amennyiben az önéletrajz tartalmazza), kapcsolattartási adatok (telefonszám, és/vagy e-mail cím), a pályázó által az önéletrajzában megadott adatok, valamint a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
 4. c) A személyes adatok kezelésének célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. A pályázót tájékoztatni kell arról, ha a Társaság nem őt választotta az adott állásra.
 5. d) A jelentkező/pályázó jogosult tájékoztatást kapni a jelentkezése kapcsán rendelkezésre bocsátott személyes adatai kezelésének körülményeiről. Ezt számára könnyen hozzáférhetően és közérthetően, indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni.
 6. e) Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) a) szerint, az érintett hozzájárulása.
 7. f) A személyes adatok beérkezésének helye: a Társaság, ill. a cégcsoport által erre a célra létrehozott e-mail címe (info@leierfitwell.hu, hr@leier.hu), valamint a Társaság, illetve a Leier Cégcsoport honlapjain megtalálható pályázati felülete. A Társaság a más csatornán keresztül beérkezett önéletrajzokat kizárólag abban az esetben kezeli, amennyiben az érinett hozzájárulását beszerezte. Amennyiben szóban, telefonon jelentkezik a pályázó, úgy a Társaság intézkedik az adatkezelési hozzájárulás beszerzése iránt. Az érintett kifejezett és igazolható hozzájárulása nélkül a Társaság önéletrajzokat, jelentkezési lapokat, álláspályázatokat nem kezel.
 8. g) Az érintettek tájékoztatása: a Társaság az álláspályázatok befogadására szolgáló e-mail címein automatikus válaszüzenet formájában tájékoztatja a pályázókat (a tájékoztató szövege az Adatkezelési Szabályzat mellékletét képezi).
 9. h) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetői, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, a Leier cégcsoport jelentkezés elbírálásában közreműködő szakmai vezetői.
 10. i) A személyes adatok tárolásának időtartama: A felvett Munkavállaló esetében a munkaviszony végéig, a munkaviszonyban alkalmazandó szabályok szerint, kivéve ha jogszabály ennél hosszabb őrzési időt állapít meg (1997. évi LXXXI. törvény szerint a foglalkoztató köteles a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatosan felmerült munkaügyi és társadalombiztosítási iratokat a biztosítottjára, volt biztosítottjára irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig megőrizni.) A ki nem választott jelentkezők személyes adatait a Társaság az érintett hozzájárulása esetén legfeljebb a jelentkezés beküldését követő év december 31. napjáig őrzi meg abból a célból, hogy a pályázót megüresedett álláshelyeiről tájékoztatni tudja. Amennyiben a pályázó adatai további kezeléséhez nem járul hozzá, úgy azokat külön értesítés nélkül, legkésőbb a kiválasztási folyamat lezárását követő 90 napon belül törli a Társaság. Haladéktalanul törölni kell annak adatait, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta, vagy adatai törlését kérte.
 11. j) A Munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van, illetve ha ez az érintett jogos érdekét szolgálja. E hozzájárulást legkésőbb a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől. Hozzájárulás hiányában a Munkáltató a pályázó valamennyi személyes adatát a felvételi eljárás lezárását követő legfeljebb 90 napon belül törli, illetve megsemmisíti.
 12. k) A jelentkezési lapok tárolásának helye: papír alapon a központi személyügyi osztályon, illetve a Társaság ügyvezetőjének irodájában zárt szekrényben/irattárolóban, elektronikusan érkezett iratok esetén a Társaság hálózatán létrehozott, korlátozottan hozzáférhető elkülönített partíción.
 13. l) A Társaság tiszteletben tartja az álláskeresők információs önrendelkezési jogát, ezért olyan álláshirdetést nem ad fel, amelyben nem tünteti fel a leendő munkáltató nevét. A Társaság kivételes esetben, kizárólag akkor alkalmaz anonim álláshirdetést, amennyiben annak szükségessége érdekmérlegelési teszttel alátámasztható.
 14. m) A munkaerő-közvetítés keretében közvetített jelöltek tekintetében a munkaerő-közvetítő, valamint a Társaság adatkezelőnek minősül. Az adatkezelők saját felelősségi körükben kötelesek teljesíteni az adatvédelmi és egyéb jogszabályi előírásokat. E körben a Társaság kizárólag azon adatkezelési tevékenységekért felel, amelyet maga végez, vagy általa igénybe vett adatfeldolgozó útján végeztet.
 15. § Harmadik személyeket érintő, (munkahelyi) balesetekkel kapcsolatos adatkezelés
 16. a) Az érintettek köre: (munkahelyi / üzemi) balesetet elszenvedett, illetve abban érintett (pl. tanú) munkavállalók, személyek (pl. tanú, hozzátartozó).
 17. b) A kezelhető adatok köre: természetes személy neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, TAJ szám, nem, állampolgárság, a baleset körülményei, a kivizsgálás során keletkezett és rögzített adatok.
 18. c) A személyes adatok kezelésének célja: dokumentáció, jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, a jövőbeli munkahelyi balesetek megelőzése, hatósági eljárások.
 19. d) Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség.
 20. e) A személyes adatok címzettjei: munkavédelmet a munkaköri leírásában foglaltak szerint ellátó munkavállaló, a Társaság munkavédelmi megbízottja mint adatfeldolgozó, a Társaság érintett vezetői és személyügyi, valamint jogi feladatokat ellátó munkatársai, a Társasággal szerződésben álló biztosító társaság, súlyos munkabaleset esetén a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosa (munkavédelmi törvény 64. § (4) bek. szerint).
 21. f) A személyes adatok, jegyzőkönyvek tárolási helye: papír alapon a központi személyügyi osztályon zárt szekrényben/irattárolóban, elektronikusan korlátozottan hozzáférhető partíción a Társaság hálózatán.
 22. g) Az adatkezelés időtartama: az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 4/a. melléklete alapján a balesetről készült jegyzőkönyv és mellékletei irattárban 5 évig megőrizendőek. Amennyiben hatósági, bírósági eljárás van folyamatban, az iratokat az eljárás jogerős lezárását követő 5. év végéig (polgári jogi elévülés) őriz meg a munkáltató.

III.D. Szerződő partnereket érintő adatkezelések, panaszkezelés, számviteli kötelezettség teljesítése

 1. § Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
 2. a) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, aktuális árlisták, kondíciók megküldése céljából, az ehhez szükséges mértékben kezeli a vele vevőként, szállítóként, vagy egyéb jogviszonyra (pl. megbízás) szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely, fióktelep címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák). Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 3. b) A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
 4. c) A személyes adatok kezelésének időtartama: az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) vonatkozó részei szerinti 5 év, számviteli bizonylathoz kapcsolódó személyes adat kezelésének időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint 8 év.
 5. d) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról előre tájékoztatni kell. A természetes személlyel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét a Társaság adatkezelési szabályzata tartalmazza, mely a szerződés mellékletévé is tehető, vagy a szerződés szövegébe beleszerkeszthető.
 6. § Panaszkezeléshez, reklamációhoz kapcsolódó adatkezelés
 7. a) A Társaság a Ptk., a fogyasztóvédelmi törvény, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet alapján kezeli a telefonon, internetes panaszkezelő felületen, levélben és e-mailben érkező panaszokat, reklamációkat.
 8. b) Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése. A fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az érintett nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 9. c) A kezelt adatok köre: a fogyasztó neve, címe, elérhetőségi adatai (telefonszám és e-mail cím), vásárlásra vonatkozó adatok, vásárló által érvényesíteni kívánt igény.
 10. d) A személyes adatok címzettjei: a Társaság kapcsolattartással megbízott munkavállalói. Termékcsere esetén a kiszállítást végző szolgáltatók részére a címzett neve, telefonszáma és a szállítási cím átadásra kerül.
 11. e) Az adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 év.
 12. § Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai
 13. a) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, kapcsolattartási adatok (telefonszám és / vagy e-mail cím, postázási címe), beosztása / munkaköre, valamint a cégjegyzékből nyilvánosan elérhető adatok.
 14. b) A személyes adatok kezelésének célja:
 15. a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése
 16. üzleti kapcsolattartás
 17. c) Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) f) szerinti szerződött partner jogos érdeke és annak teljesülése (NAIH /2018/3484/2/V állásfoglalás 3. pont második bekezdésben foglaltak).
 18. d) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság nevében szerződéskötésre jogosult személyek, ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó, ill. szerződéskötés és kezelés tárgyában érintett munkavállalói.
 19. e) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének megszűnését követő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerinti 5 év, illetve számviteli bizonylathoz kapcsolódó személyes adat kezelésének időtartama a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó rendelkezései szerint 8 év.
 20. f) Amennyiben a személyes adatkezelésre a szerződés teljesítéssel nem közvetlen kapcsolatban kerül sor, abban az esetben a személyes adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolattartás, jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadását követő év december 31. napjáig.
 21. § Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 22. a) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
 23. b) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év a Számviteli törvényben előírt megőrzési kötelezettséggel összhangban.
 24. c) A személyes adatok címzettjei: a Társaság cégjegyzési joggal és munkáltatói joggal felruházott vezetője, adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási, jogi, könyvvizsgálói feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 25. § Kifizetői adatkezelés
 26. a) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők, nyereményjáték nyertesei – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017 CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.
 27. b) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év, amennyiben egyéb jogszabály nem ír elő ennél hosszabb időtartamot.
 28. c) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői), jogi feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.
 29. FEJEZET

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk)

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

 1. Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

 1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

 1. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk)

 1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági és felügyelő hatósági jogorvoslathoz való jog

Az érintettnek joga van a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 1 391 1400) eljárást kezdeményezni, valamint bírósághoz fordulhat az Info tv. 23. § alapján.

 1. FEJEZET

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE,

AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Intézkedések az érintett kérelme alapján

 1. A Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
 2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 5. Társaságunk, mint Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 6. a) indokolt mértékű adminisztrációs díjat számíthat fel, vagy
 7. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 8. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.
 9. Ha Társaságunknak, mint Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 10. FEJEZET

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 1. A Társaság valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv. előírásainak érvényre juttatásához szükségesek.
 2. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 3. A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyet a munkaszerződés során ismernek meg. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korlátozza.
 4. A Társaság az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
 5. Amennyiben személyes adatok automatizált feldolgozására kerül sor, az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 6. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 7. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 8. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 9. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 10. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 11. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 12. A Társaság a személyes adatok védelme érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció során megfelelő szűrőrendszert alkalmaz.
 13. A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
 14. Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

Amennyiben a jelen Tájékoztatónkban nem talált választ valamely adatkezelést érintő kérdésére, kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeink bármelyikén:

Név: Leier Fitness Club Kft.

székhely: 9024 Győr, Baross G. út 42.

E-mail cím: info@leierfitwell.hu

Telefonszám: +36 96/204-212

Hatályos: 2024. január 1-jétől