Házirend

I. A Leier FIT-WELL Club üzemeltetője:

Név: Leier Fitness Club Kft.

Székhely: 9024 Győr, Baross G. út 42.

FIT-WELL Club címe: 9024 Győr, Szauter F. u. 9.

E-mail:info@leierfitwell.hu

Telefonszám: 96/204-212

A Házirend célja, hogy meghatározza az Leier FIT-WELL Clubban tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja a Leier FIT-WELL Club rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

II. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Az Leier FIT-WELL Club területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az Leier FIT-WELL Club használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.

 1. Az Leier FIT-WELL Club területén TILOS:
  • A dohányzás és alkohol, vagy egyéb tudatmódosító szer fogyasztása,
  • Az olyan tevékenység, amely a Leier FIT-WELL Club szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, vagy egyéb módon zavaró tevékenység. A Leier FIT-WELL Club egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), illetőleg állat bevitele. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 2. A Leier FIT-WELL Club egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezett személy jogosult sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 3. Lázas, fertőző beteg a Club területén nem tartózkodhat.
 4. A Leier FIT-WELL Club szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
 5. A Leier FIT-WELL Club területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el: játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb. egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet) reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.
 6. Amennyiben a Leier FIT-WELL Club területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 7. Az első alkalommal a Leier Fit-Well Club szolgáltatásait igénybe vevő vendégek regisztrációs adatlapot töltenek ki, mely alapján munkatársunk kiállítja a vendég belépőkártyáját (bérlet vagy napijegy). A bérletet vásárló vendégek belépőkártyájára annak kiállítása során rögzítésre kerül a vendég ujjlenyomata alapján generált egyedi, vissza nem fejthető kód. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztató a Club honlapján és recepcióján megtekinthető, továbbá recepciós munkatársaink is készséggel nyújtanak tájékoztatást.
 8. A Leier FIT-WELL Club zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a Leier FIT-WELL Club egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Leier FIT-WELL Club rendjére.
 9. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 10. A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság fenntartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés, valamint a személyes higiénia betartása.
 11. A Leier FIT-WELL Club üzemeltetője nem vállal felelősséget a klub területén a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 12. A talált tárgyakat minden vendég a Leier FIT-WELL Club recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 13. A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 14. A komplexum egész területén zártláncú videó megfigyelő rendszer működik.
 15. A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő
    • Mentők(baleset esetén) 104
    • Tűzoltóság(tűz esetén) 105
    • Rendőrség(rendbontás esetén) 107
    • Általános segélyhívó(bármely esetben) 112
 16. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a Leier FIT-WELL Club vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja.
 17. A Leier FIT-WELL Club üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
 18. Amennyiben a vendégek száma eléri a terem maximum befogadó képességét, a terembe további vendégek belépése nem lehetséges, ez esetben a vendég kártérítési igénnyel nem élhet.
 19. A Leier FIT-WELL Club jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a komplexum recepcióján és honlapján elérhető és áttekinthető.
 20. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

III. RECEPCIÓ

 1. A Leier FIT-WELL Club területére belépni csak az érvényesen megváltott napijeggyel vagy bérlettel lehet.
 2. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített belépési nyilatkozatot, továbbá bemutatni a recepciósnak egy arcképes, személyazonosításra alkalmas igazolványt (pl.: személyazonosító igazolvány, gépjárművezetői engedély, stb.) Az adatlappal a vendég elfogadja a Leier FIT-WELL Club Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt, valamint az ujjlenyomat-vételt is. A Leier FIT-WELL Club a belépési nyilatkozatban szereplő adatokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.
 3. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást a Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, mely a Club honlapján és a recepción megismerhető.
 4. A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.
 5. A vendég számára belépéskor átadott eszközöket, sport-felszerelések, stb. köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég az átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.
 6. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
 7. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem visszakövetelhető és nem vihető át a következő bérletre.
 8. Károkozás esetén a vendég anyagi felelősséggel tartozik.

IV. FITNESS TEREM

 1. 14 éves kor alatt csak szülői felelősségvállalási nyilatkozattal és személyi edzővel lehet fitness termünkben edzeni, a wellness részleget 14 éven aluli vendégeink nem látogathatják.14-18 éves kor között csak szülői felelősségvállalási nyilatkozat szükséges, személyi edző jelenléte azonban nem elvárás.
 2. A fitness terem területén a személyzet tagjain kívül csak érvényes napijeggyel vagy bérlettel rendelkező személy tartózkodhat! Kísérőknek a büfé és a recepció területén van lehetősége várakozni.
 3. Az fitness terembe ételt bevinni TILOS!
 4. Az fitness terembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni.
 5. A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés a balesetveszély megelőzése miatt nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!
 6. Az edzőgépeket és eszközöket mindenki kizárólag rendeltelésüknek megfelelően, az alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja.
 7. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 8. Az egyes eszközök (pl. fekvőpadok) használata során törölköző használata kötelező.
 9. Az eszközök használatát személyi edzők segítik és ellenőrzik. A személyi edzők tanácsai többek között a baleset- megelőzést is célozzák, ezért kérjük a vendégeket, e szakemberek tanácsait vegyék figyelembe.

V. ÖLTÖZŐ

 1. Az öltöző- és zuhanytérben a papucs használata kötelező.
 2. Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért, valamint olyan dolgokért, amelyeket a látogatók az ilyen intézményekre rendszerint nem szoktak magukkal vinni, a fitneszterem üzemeltetőjének felelőssége nem áll fenn. Szintén nem áll fenn az üzemeltető felelőssége a vendég távozását követően az öltözőszekrényben, vagy egyéb helyen hagyott dolgokért. Fenti korlátozásokkal az üzemeltető a Ptk. szerint vállal felelősséget, legfeljebb a napijegy díjának ötvenszeres összegééig.
 3. Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet, a szekrény ajtaját kérjük nyitva hagyni szíveskedjenek!
 4. Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)!

VI. ABS FITNESS PARK

 1. Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
 2. A csoportos órákra előre bejelentkezés szükséges, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.
 3. A kültéri fitness parkba csak tiszta, az edzésnek, illetőleg – tekintettel arra, hogy az ABS Fitness Park kültéren található – az időjárásnak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág, télen melegebb öltözet) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés, a balesetveszély megelőzése miatt, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata higiéniai okokból – tilos!
 4. A csoportos óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéggel szemben az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében a belépést megtagadni.

VII. SZAUNAVILÁG

 1. A szaunákat és az infrakabinokat csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, kizárólag saját felelősségre lehet igénybe venni.
 2. A wellness szolgáltatások használata megtagadható a fertőző és lázas betegségben szenvedők, ittas és kábítószer vagy bódító hatás gyógyszer befolyása alatt álló személyeknek.A szaunát kizárólag megfelelő öltözetben (fürdőruha v. fürdőlepedő) lehet használni. A wellness részleg egész területén a szauna lepedők használata kötelező! A használt lepedőket kérjük az erre kijelölt helyen gyűjteni.
 3. Egészségügyi okokból a szaunában papucsot, sportcipőt, egyéb lábbelit, újságot, könyvet, műanyagpalackot, test- és szépségápoláshoz kapcsolódó tárgyakat, kozmetikumot, valamint saját illatanyagot és egyéb a tűzvédelmi előírásoknak nem megfelelő vegyszert, bárminemű élelmiszert és elektronikai szórakoztató eszközt bevinni szigorúan tilos!

Leier FIT-WELL Club

2022.04.25.